Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://delecta.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower Holding AB (publ)

Vill noteras trots sämre kassaflöde

Bokslutskommunikè Power & Tower Holding AB

2018 var ett utmanade år för Power & Tower Holding AB. Pga av en lågt tecknad pre IPO och problem att uppfylla förvärvsavtalet avseende SECC, så fick lånen för köpet av det SECC omförhandlas till en betalningsplan över 4 år, en kontantdel på 2,3 miljoner USD och löpande ränta på 7% på utestående skuld (förutom aktiedelen på 7,3 miljoner aktier i det Svenska bolaget). I samband med detta tvingades styrelsen återigen skjuta på planerna om listning.

Det svenska bolaget hade inga intäkter och kostnader om totalt 482 632 kr, framförallt bestående av marknadsföringskostnader i samband med pre IPO samt redovisnings och revisionskostnader. Utöver detta så tvingades bolaget skriva ner fordringar på dotterbolaget SECC om 1 481 348 kr av försiktighetsskäl på grund av försämrat kassaflöde i verksamheten i USA. Ytterligare fick bolaget skriva ner det under 2016 förvärvade bolaget Power & Tower LLC med 791 280 kr. Det resulterade i ett negativt resultat för året om 3 329 404 kr. I samband med nedskrivningen av Power & Tower LLC återlämnades  995 000 aktier i Power & Tower Holding AB  till bolaget och står nu i en depå hos Avanza. Dessa aktier ska snarast flyttas till ett eget svenskt dotterbolag.


Bolaget genomförde som tidigare nämnts en pre IPO med företrädesrätt under 2018 med Ben Hedenberg och Delecta som rådgivare med avsikt att ta in 10 857 256 Kr men lyckades endast få ihop 1 579 092 kr till 4kr/aktie och emitterade därmed 380 773 aktier. Bolaget tillfördes netto totalt 1 139 284 kr efter emissionskostnader. 


Verksamheten i USA går fortsatt bra men har inte tidigare lyckat uppnå tillräckligt kassaflöde för att klara avbetalningarna enligt det omförhandlade köpekontraktet som det var planerat. SECC omsatte under 2018 2,75 miljoner USD nu med ett positivt resultat om 324 000 USD. Dessa siffror är inte reviderade.


Bolaget har under sommaren 2019 återigen tagit beslutet om att undersöka möjligheten om listning vid lämplig marknadsplats.

Year end report 2018
2018 was a challenging year for Power & Tower Holding AB. Due to a failed pre-IPO and problems in meeting the SECC acquisition agreement, the loans for the purchase of the SECC were renegotiated to a payment plan over 4 years, a cash portion of $ 2.3 million and a 7% interest rate on outstanding debt (except the share of 7.3 million shares in the Swedish company). In connection with this, the Board was again forced to postpone the plans for listing. The Swedish company had no revenues and expenses totaling SEK 482,632, mainly consisting of marketing costs in connection with pre IPO and accounting and auditing costs. In addition, the company was forced to write down receivables from the subsidiary SECC of SEK 1,481,348 for precautionary reasons due to impaired cash flow in operations in the US. In addition, the company had to write down the company Power & Tower LLC acquired in 2016 with SEK 791,280. This resulted in a negative result for the year of SEK 3,329,404. In connection with the write-down of Power & Tower LLC, 995,000 shares in Power & Tower Holding AB were returned to the estate and are now in a depot with Avanza. These shares will soon be transferred to a Swedish subsidiary.
As previously mentioned, the company implemented a pre IPO with preferential rights in 2018 with Ben Hedenberg and Delecta as advisors with the intention of raising SEK 10 857 256 but managed to only get SEK 1,579,092 to SEK 4 / share and thus issued 380 773 shares. The company received a net total of SEK 1,139,284 after issue costs.
Operations in the US continue to perform well, but have not previously managed to achieve sufficient cash flow to meet the repayments under the renegotiated purchase contract as planned. During 2018, SECC had sales of $ 2.75 million now with a positive result of $ 324,000. These figures are not audited.
During the summer of 2019, the company again made the decision to investigate the possibility of listing at a suitable market place.

 

Om Power & Tower Holding AB
Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för styrd horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel.  
 

 

Läs mer om Power & Tower Holding AB (publ) på financialevenings.se >     556763-7367 >
Enkrona

INVESTERA

Investera efter halva resan?

När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gällerdet att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Läs mer >>

Megafon

ANNONSERA

Nå ut med budskapet

Vi har ett nyhetsbrev som följer ekonominyheter och har en bevakning på särskilt intressanta bolag som är noterade på en mindre lista. Här får man tips och information om dessa bolag. Nyhetsbrevet skickas ut från delecta.se Läs mer >>

Om financialevenings.se

Kontakt >

Cookies & säkerhet >

financialevenings.se

financialevenings.se · Kontakt · Cookies & säkerhet