Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.onoteratlistan.se/YouTube

Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower Holding AB (publ)

Ny teknik för att lägga fiberkabel är lönsamt

Power & Tower Holding AB (publ) är moderbolaget med ett helägt dotterbolag i Florida -  Southern Engineering & Construction Corp. Detta företag är framgångsrikt och har en omsättning under 2018 omkring 2, 7 miljoner dollar och en marginal om 15%.  Det amerikanska bolaget kan expandera snabbt om det får ett tillväxtkapital.   I dag bedrivs verksamheten helt och hållet i Southern Engineering & Construction Corp. Det handlar om att med ett nytt sätt lägga fiberkabel för kommunikation som är hämtad från tekniken inom gas- och oljeindustrin där man kan borra horisontellt. Kostnaden blir en bråkdel mot att sedvanligt gräva för att lägga kabel i tättbebyggda områden. Det är med denna teknik Power & Tower nu vill expandera i Europa genom förvärv av bolag i Sverige och England. Branschen har behovet i tiotals år framöver för att tillgodose den nya tekniken med fiber och kommunikation. I sverige har vi vi kommit långt men inte i övriga Europa. Power & Towers huvudkontor med utveckling, produktion och administration i Stockholm. Tekniken revolutionerar fibermarknaden på samma sätt som frackning har påverkar marknaden för oljeborrningar. 

Marknadsnotering hösten 2018 på NGM

Power & Tower Holding AB (publ) för diskussioner för en marknadsnotering under hösten 2018 på NGM. Därför görs en spridningsemission så minst 100 nya aktieägare tillkommer så kravet om cirka 300 aktieägare blir uppfyllt för att kunna göra noteringen. Huvudägarna är månas om att nya aktieägare investerar i bolaget och ger bort extra aktier utifrån hur många aktier man tecknar. Som högst 30 % fler aktier som man eh behöver betala för.  Bolagets ledning har under ett års tid fört förhandlingar med fler bolag om förvärv. Främst i Sverige och England.  Emissionslikviden i samband med noteringen under hösten kommer användas till förvärv av bolag i kombination med egna aktier. Emissionen under juni är prissatt (förutom de extra aktierna) på ett lägre belopp per aktie (mints 1 kr) för att snabbt kunna notera bolaget. Bolagets ledning vill betona att bolaget idag är lönsamt på en marknad men vill snabbt öppna fler med denna teknik som knappt används i Europa för fiberkabelnedläugning. 

Det kapital som nu tas in kommer uteslutande att användas till expansion till kommande verksamheten samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en bredare spridningsemission. 

Framtidsutsikter 

I juli 2017 förvärvade Power & Tower Holding AB (P&TH) entreprenadföretaget Southern Engineering & Construction Corp. (SECC). SECC grundades 2002 för att betjäna telekommunikationsindustrin och är ett fullserviceföretag som utför ett brett utbud av tjänster inom fiberläggning, planering, projektering till fiberläggning. På byggnadssidans tjänster ingår styrd borrning, öppen grävning, antennplacering, fiberoptisk installation, fibersvetsning och testning. Under detta år har verksamheten konsoliderats och erbjudande från större nätleverantörer i sydöstra USA gör att man kan tiodubbla verksamheten bara om några år om tillväxtkapitalet i bolaget finns.

För närvarande är SECC aktivt i sydöstra USA, med planen är expansion både i USA och till Europa. Det finns ett stort behov av en utökad infrastruktur med fiberoptiska kablar i USA och detta skapar ett utrymme för SECC att växa under många år framöver. Behovet är lika stort i England och övriga Europa. I norra Europa kan man med nya tekniken även lägga kabel under vintermånaderna då tjälen finns i jorden. Detta förlänger säsongen med ytterligare 3- 4 månader och gör verksamheten än lönsammare och effektivare.  

Horisontalborra istället för att gräva

SECC använder en unik teknologi för att borra horisontellt istället för att gräva diken. Detta eliminerar stora delar av behovet av att gräva upp gator och andra anläggningar till höga kostnader. Tekniken gör att produktionen går snabbare till en mycket lägre kostnad. Behovet för asfaltering och avstängning av gator och vägar faller bort. Teknologin är synnerligen intressant även för den europeiska marknaden då den medför stora kostnadsfördelar. SECC har även en fördel framför sina konkurrenter genom att tillhandahålla inbyggda nyckelfärdiga funktioner som innefattar planering, teknik och tillstånd. Detta gör det möjligt för SECC att vara en del av projekt i tidiga skeden med avancerad förhandsinformation om de flesta projekt som planeras av sina kunder. 

Expansionsmöjligheter

Det krävs en omfattande utbyggnad av fibernäten eftersom vi blir allt mer beroende av att kunna sända och ta emot stora mängder data via internet. Dessutom måste mobilmasterna kopplas ihop genom ett finmaskigt fibernät för att det mobila bredbandet ska försörjas med tillräcklig kapacitet. Power & Towers dotterbolag har mycket goda tillväxtmöjligheter via befintliga kundstock i alla befolkningstäta områden i Florida, som Orlando, Tampa och Jacksonville. Dessa projekt omfattar utbyggnaden av befintlig infrastruktur, både grävd fiber och trådlöst samt tjänster till slutanvändarna. Vi har goda möjligheter att med vår unika teknologi för horisontell borrning inte bara kunna expandera i USA utan även betydande ta marknadsandelar i Sverige och övriga Europa. 

 

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp:
4 Mkr
Antal aktier i emissionen:
1 000 000 aktier
Pre money värdering:
40 714 716  kr
Pris per aktie:
4,00 kronor
Lägsta teckningspost:
1 750 aktier
Tecknigstid:
28 maj - – 25 juni 2018
Likviddag:
Enligt avräkningsnota
Handel i aktien:
Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på NGM Nordic MTF.
Tilldelning:
Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Överteckning:
Om intresset skulle överstiga det uppsatta emissionbeloppet kan styrelsen besluta om extra tilldelning om max 8 Mkr.

 

Läs mer om Power & Tower Holding AB (publ) på Delecta >     556763-7367 >