Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Investor Relation-skolan


IR-skolan på förstas…När skall man som ett litet bolag börja informera marknaden?
Vad skall man skriva och hur skall man uppträda mot marknaden?
Svaret är att de allra flesta bolag alldeles för sent informerar tänkbara aktieägare och marknaden om den bild man vi visa av bolaget. I praktiken skall man tidigt uppträda som om man vore noterad och därmed bevakad. Det dröjer innan omvärlden upptäcker bolaget och dess fördelar.


Anpassa budskapet
Blivande och befintliga aktieägare, analytiker, journalister och är grupper som ska övertygas om bolagets förträfflighet. Man kan inte behandla alla dessa grupper som om de vore en och samma. Budskapet måste anpassas och utformas för att tillgodose varje intressegrupps frågor. Varje bolag, affär och nyhet måste vändas och vridas på så att det får bästa möjliga genomslag och intresse på marknaden. Att på ett tidigt stadium identifiera eventuella brister i kommunikation kan bespara bolaget stora kostnader och undvika att värden går förlorade.


Aktieägarna viktigaste resursen
För mindre bolag är Investor Relation är att beteckna som PR vänd mot aktieägarna. Det är aktieägarna som är bolagets bästa resurs när bilden av bolaget skall byggas och spridas. Information till aktieägarna är därför grundläggande för små onoterade bolag.

Mötet är viktigast!
Lokalerna f?r m?tet …Som ägare/entreprenör i ett mindre onoterat bolag så rekommenderar vi alltid mötet! Investerare vill träffa ledningen och ställa frågor för att bilda sig en uppfattning om bolaget förutsättningarna att utveckla bolaget till att bli en god investering. De flesta investerare söker information på bolagets hemsida och drar sig inte för att ringa eller e-posta bolaget för att ställa frågor.   Vad innehåller en IR-plan?
En IR-plan bör tydliggöra ett bolags affärsidé och ge en styrka-svaghetsanalys sett ur ett kommunikationsperspektiv. Detta skall åtgärdas och inplementeras på bolagets hemsida och hänsyn måste tas i all kommunikation som sker från bolaget. Efter det att man fastställt vilka målgrupper man skall i första hand vända sig och efter det att budskapet sitter bra, är det bara att påbörja åtgärdslistan med aktiviteter.


IR Money Invest

Vilka aktiviteter fungerar bäst?
Det kan vara nyhetsbrev, seminarier, konferenser etc. Bolaget behöver bollplank för att sätta upp en vettig IR-plan som sedan skall följas. Ett litet bolag kan alltid börja träna sig med ett VD-brev som går ut till aktieägarna en gång i månaden som berättar vad som händer inom den marknad bolaget verkar och vad bolaget producerat och gjort. Det får inte bli en blogg utan en vettig informationsspridare.

Kontinuerlig information
Som onoterat bolag bör man ha fokus på en kontinuerlig information till aktieägarna. Detta lönar sig, för förtroende skapas vare sig det är positiv eller negativ information som förmedlas. Många företagsledare tror att man bara skall presentera positiva nyheter. Detta blir inte trovärdigt om inte all typ av information förmedlas.

Vilka instrument har bolaget mot marknaden?
Faktiskt har bolaget en hel mängd möjligheter att påverka marknaden på. Klassiska hjälpmedel är nyhetsbrev som går ut periodiskt. Hemsidan är en grundsten idag. Seminarier och konferenser är underskattat. Många investerare bildar sig avgörande uppfattning till bolaget och dess ledning vid mötet med densamma. En RoadShow där investerare träffar bolagets ledning är oslagbar. En kompetent VD och övrig ledning kan ta in det kapital de önskar från marknaden förutsatt en frisk affärsidé och hygglig prognos.

Bra VD/entreprenör överträffar affärsidén
Gästkrönika på frams…I valet mellan en halvbra affärsidé men med en mycket kompetent VD och entreprenör jämfört mot en halvbra VD med en affärsidé som är kanonbra, väljer alltid en kompetent investerare VD:n som är mer övertygande. Ett företag har såväl sina upp- som nedgångar och det krävs ett bra virke för att klara kommande problem. VD:n och ledningen måste vara goda kommunikatörer annars är risken uppenbar att investeringsmarknaden inte gillar bolaget.Kapital till bolaget
500 krVad skall ett memorandum innehålla?
Förväxla inte Finansinspektionens nyligen uppställda önskemål på memorandum som inte lyder under prospektskyldigheten. Rapporten heter ”oreglerade erbjudanden på aktiemarknaden” 2006:15 (släpptes 19 oktober 2006 DNR 06-5226-200). I princip vill Fi ha samma krav på skrivna memorandum som prospekt godkända av Finansinspektionen. Fi ser givetvis sig själva som självutnämnd granskare även för mindre prospekt, förlåt memorandum.


Först lite regler:
Beloppsgränsen för prospektskyldighet höjdes 2006 från 300.000 kronor till cirka 9 miljoner kronor. Detta innebär att ett antal erbjudanden till allmänheten, som tidigare skulle ha granskats och godkänts av FI, nu genomförs utan reglering och tillsyn. Senaste åren har gränsen höjts ytterligare till 2,5 miljoner €. Detta innebär att om bolaget är publikt så kan ett memorandum förmedlas ut på marknaden med ett intaget kapital om maximalt 22,2 miljoner kronor (2,5 miljon euro). Tidsgränsen är ett år. Man kan alltså inte lägga emission till emission för att undgå prospektskyldigheten. Privata bolag som ej är publika har fortfarande kravet om maximalt antal poster om 200 stycken. Det är alltså en begränsad krets man får vända sig till. Dessa emissioner kallas för Private Placement. Aktiebolagslagen säger att Enligt 1 kap 7§ i den nya aktiebolagslagen får ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag inte sprida finansiella instrument som bolaget
har gett ut genom annonsering. Ett privat aktiebolag (eller enaktieägare i ett sådant bolag) får inte heller på annat sätt sprida värdepapper genom att erbjuda fler än 200 personer att teckna eller förvärva sådana.

Ett privat bolag kan med andra ord rikta ett emissionserbjudande till en obegränsad krets icke-kvalificerare investerare som på förhand har registrerat sitt intresse hos exempelvis en finansiell rådgivare för icke publika erbjudanden.I Sverige skiljer man på privata och publika aktiebolag. Enbart publika aktiebolag får sprida finansiella instrument till allmänheten genom annonsering och/eller bli föremål för organiserad handel på en börs eller reglerad marknadsplats. Publika aktiebolag måste ha minst 500.000 kronor i aktiekapital samt beteckningen ”publik” (publ.) i eller i anslutning till firmanamnet. Det finns även krav på tillsättning av styrelseledamöter och VD samt särskild informationsplikt gentemot aktieägare.

Enligt 1 kap 7§ i den nya aktiebolagslagen får ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag inte sprida finansiella instrument som bolaget har gett ut genom annonsering. Ett privat aktiebolag (eller en aktieägare i ett sådant bolag) får inte heller på annat sätt sprida värdepapper genom att erbjuda fler än 200 personer att teckna eller förvärva sådana. Detta gäller inte om erbjudandet enbart riktar sig till en krets som i förväg har anmält intresse för sådana erbjudanden så länge antalet utbjudna poster inte överstiger 200. Ett privat bolag kan med andra ord rikta ett emissionserbjudande till en obegränsad krets icke-kvalificerare investerare som på förhand har registrerat sitt intresse hos exempelvis en finansiell rådgivare för icke publika erbjudanden. Som icke-kvalificerade investerare menas i detta fallet privatpersoner.

Privata bolag ges betydligt större möjligheter att rikta sig till en större grupp icke kvalificerade investerare än vad som är möjligt för ett publikt bolag i samband med erbjudanden över beloppsgränsen. Ett publikt bolag kan inte rikta sitt erbjudande till fler 100 personer utan prospekt medan ett privat bolags möjligheter är i princip obegränsade om ovanstående lagstiftning tillämpas och erbjudandet begränsas till 200 poster.


Investeringsmöten och allmän information om bolaget
Lokalerna f?r m?tet …Innan man tar in kapital behövs således en på förhand given krets som anmält intresse för bolaget. Delecta använder alltid investeringsmöten innan själva emissionen eller för att berätta om bolaget som ett beslutsunderlag i emissionen för de som fått erbjudandet. Eftersom Fi har ögonen på denna verksamhet finns all anledning att skaffa goda rådgivare inför kapitalanskaffningen. Minsta fel som begås anmäler Fi bolaget till Ekobrottsmyndigheten. Privata bolag står egentligen inte under Fi:s tillsyn utan det är åklagaren i respektive stad som egentligen skall reagera. Sammanfattning av prospekt och memorandum skall göras på visst sätt. Sammanfattning av prospekt skall också godkännas av Fi.

Bolaget sköter själv kapitalanskaffningen
Bolaget kan själv sköta emissionen men det krävs en hel del formalia på plats. Antingen måste man besluta om emission direkt på bolagsstämman eller kan bolagsstämman ge ett bemyndigande till styrelsen. Registrering om sådant bemyndigande eller beslut på bolagsstämma måste registreras hos Bolagsverket. Erfarenheterna av praktikaliteterna kring detta förfarande är entydiga. Skaffa en god rådgivare som dessutom är juridiskt kunnig men med erfarenheter kring emissioner.
Det finns bolag som själva försökt ta in kapital och göra allt själva. Snålheten bedrar visheten. Det finns många fällor att gå i. Som en VD uttryckte saken ”Det var en helt ny värld som öppnande sig för oss.”
Skillnaden i kunnighet och pris är enorm. Stor är inte alltid bäst men dyrast. Även här stavas framgång i kapitalanskaffningen - FÖRTROENDE.


Vad skall ett memorandum innehålla?
Checklistor och instruktioner avlöser varandra med de nya reglerna för prospektskrivning från Fi. Regler för memorandum kommer snart också. Enligt vår uppfattning bör ett memorandum innehålla följande uppgifter:
- Bakgrund och motiv / Motiv till emissionen och vad man skall använda pengarna till.
- Riskfaktorer / med hög riskinsikt har bolaget koll på vad som kan gå snett. Ju fler beskrivna risker ju bättre beredskap räknar marknaden med att bolaget har.
- Tydlig information under villkor och anvisningar / Bland de vanligaste frågornai samband med emission är vid otydligt skrivna anvisningar.
- Värdering / på vilka grunder har värderingen skett?
- Är bolaget VPC-anslutet/ Om inte - hur sker registreringen av aktieboken?
- Presentation av bolaget /Verksamhet, produkt, marknad och konkurrenter.
- Styrelse och ledning /fyllig presentation av ledningen, entreprenören och styrelsen. OM någon varit inblandad i konkurs det senaste fem åren skall detta informeras. Samtliga i styrelsen och ledningen skall genomgå kreditupplysning och tveksamheter kring handel och vandel skall beskrivas.
- Emissionshistorik med antal aktier, kr/aktie etc. de tio största ägarna i bolaget och deras innehav.
- Avtal, patent, samarbeten, ev. optionsprogram
- Exit, en av de viktigaste frågorna för en investerare
- BR, RR, Årsredovisning, bolagsordning samt övrig finansiell information.